Mirë se erdhët në Ebaufix

FiberFix 700/701

FiberFix 700/701
Fiber Conexion - I Bardhë - I Hirtë

Ngjitës në formë pluhuri i përforcuar me fibra për realizimin e sistemeve termoizoluese ETICS.

FIBERFIX CONEXION 700/701 shërben për ngjitjen e të gjithë tipeve të paneleve që përdoren zakonisht për realizimin e sistemeve termoizolues kapotë, si panele polisteroli, poliuretani, grafiti, fibra minerale në mure tulle, betoni ose llaçi me bazë çimento.

FIBERFIX CONEXION 700/701 është material I parapërgatitur me ngjyrë Gri/Bardhe, me bazë çimento Portland me cilësi të lartë, rërë guri karbonatik me granulomentri të seleksionuar, rezina sintetike dhe adetivë specialë, të cilët përmirësojnë punueshmërinë, ngji tshmërinë në sipërfaqe të vështira dhe rrisin hidrofobicitetin e llaçit të forcuar ndaj shirave Suportet duhet të jenë kompaktë, të stazhionuar e të qëndrueshëm, pa vajra të çara, bojëra apo pjesë të shkëputshme.

Duhet verifikuar që tullat të jenë të ngjitura mirë dhe të mos kenë pjesë që mund të shkëput en. Në qoftë se ka, hiqini këto pjesë dhe bëni meremetimin e sipërfaqes me llaç.
Faqet e mureve të veshura me fino duhen kruajtur për të verifikuar nëse sipërfaqja poshtë saj mund të jetë e lyer me bojëra të vjetratë pangjitura mirë ose pjesë të shkëputshme.

Të çarat sipërfaqësore mund të stukohen me FIBERFIX CONEXION 700/701, ndërsa të çarat e thella strukturale duhen trajtuar në mënyrë të tillë që të eleminohen shkaqet dhe të mos përsëriten. Para se të fillohet ngjitja e paneleve, në mënyrë që të kemi një ven dosje sa më të rregullt, është e nevojshme që të fiksohen profile metalikë si mbajtës të niveluar. Për aplikime në sipërfaqe të parregullta, si në mur tulle të pasuvatuar, ngjitësi aplikohet me mistri duke e vendosur në formë shiriti në skaj të kontureve anësore të panelit dhe disa pika në qendër të tij (ose duke formuar një X në qendër të pane lit) me spesorë të tillë në mënyrë që të kompensohen disnivelet.

Për aplikime në sipërfaqe të rrafshëta është e këshillueshme që ngjitësi të hapet në të gjithë sipërfaqen e panelit nëpërmjet një malle të dhëmbëzuar (nga 8 deri 10 mm). Të kihet kujdes që sipërfaqja e mbuluar nga ngjitësi të jetë të paktën 40% e sipërfaqes totale të panelit. Panelet duhen vendosur në mënyrë horizontale duke nisur nga poshtë-lart. Të bëhet kujdes në bashkimet e paneleve në mënyrë që të mos lihen hapësira boshe ose disnivele.Proçedohet më pas me fiksimin mekanik me upa (për panele të zakonshëm 50 x 100 cm rekomandohen 8 pika ngjitjeje për metër katror).

Temperatura e aplikimit: +5C deri në +35C

Ruajtja: 12 muaj

Strattera adults Methocarbamol side effects Baclofen drooling Where to buy keflex 125mg in Hartford online Denver shipping etodolac Cheap meloxicam Reglan zofran Generic accupril from Sudbury Cephalexin syrup dosage Meloxicam diarrhea